Mận Punhi

Mận được trồng trên núi cao tên Punhi. Nên có tên mận Punhi. Đây là loại mận hiếm và quý nên sản lượng không có nhiều như Mận hậu.

Danh mục: